Privacybeleid

Partners in Zorg biedt Beschermd wonen, Individuele Begeleiding en Dagbesteding middels de WMO. De inhoud van de begeleiding wordt op maat vorm gegeven. Partners In Zorg begeleidt jongeren en volwassenen in de leeftijdscategorie 18 t/m 30 jaar met ortho-psychiatrische problemen op het gebied van wonen, dagbesteding en het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.

Via de website www.partnersinzorg.nl wordt informatie verstrekt aan (potentiële) cliënten en andere geïnteresseerden over het privacyreglement. Het privacyreglement heeft als doel de registratie van persoonsgegevens te conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

Partners in Zorg verwerkt persoonsgegevens van Klanten of leveranciers. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

 

 1. Gegevensverzameling

 

 1. Sollicitanten

Partners in Zorg heeft te maken met sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt Partners in Zorg persoonsgegevens. Voor de sollicitatie verwerkt Partners in Zorg de volgende gegevens:

 

 1. NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;
 2. de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 3. de functie waar de sollicitatie op ziet;
 4. de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 5. gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de beëindiging ervan;
 6. motivatie voor de functie en de organisatie;
 7. andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

 

 1. Contact

Via de website van Partners in Zorg bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen. De website maakt gebruik van cookies.

 

Partners in Zorg  vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Vraag en/of opmerking

 

 1. Diensten

Partners in Zorg  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Medische gegevens
 • Gegevens van de zorgverzekeraar

 

 1. Cameratoezicht

Partners in Zorg maakt gebruik van cameratoezicht bij haar gebouwen voor beschermd wonen. Omdat er op het terrein van Partners in Zorg sprake kan zijn van vandalisme, overlast en ongewenst bezoek heeft Partners in Zorg ter bevordering van de veiligheid het afgewogen besluit gemaakt camera’s te plaatsen in en rond het complex van Partners in Zorg. Partners in Zorg doet met de plaatsing van de camera’s  beroep op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van cliënten en medewerkers

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat Partners in Zorg  niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Partners in Zorg  de gegevens verwerkt.

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Partners in Zorg  verwerkt bijzondere persoonsgegevens. In dit geval zal het gaan om gegevens betreffende de gezondheid van de bewoners. Partner in Zorg verwerkt deze persoonsgegevens om de vitale belangen van haar bewoners te beschermen en de juiste zorg te kunnen verlenen.

 

Verder maakt Partners in Zorg gebruik van camerabeelden. Deze camerabeelden zijn ter bescherming van de bewoners. Met deze beelden kan Partners in Zorg de veiligheid van haar bewoners waarborgen.

 

Partners in Zorg  verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Partners in Zorg  ter beschikking stellen. Ook stelt u als klant informatie aan Partners in Zorg  ter beschikking door aanmelding van de nieuwsbrief.

 

 

 1. Grondslag gegevensverkrijging

Indien u een overeenkomst aan gaat met Partners in Zorg  verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

 

 1. Doeleinden voor de gegevensverwerking

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Partners in Zorg  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over bewoners aan instanties;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • Relatiebeheer;
 • Onze diensten afneemt;
 • Inschrijft op onze nieuwsbrieven;
 • Ww-diensten aan ons verstrekt;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie.

 

 

 1. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

Partners in Zorg  gebruikt uw gegevens in bepaalde gevallen omdat dit op grond van de wet verplicht is. U moet hierbij denken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

 

 1. Toestemming

Partners in Zorg zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken.

 

 1. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Partners in Zorg  verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Partners in Zorg  de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

 1. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Partners in Zorg  gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Partners in Zorg  zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Partners in Zorg  zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Partners in Zorg  zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 6, 7 en 8 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

 

 1. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

 

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@partnersinzorg.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken.

 

 1. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Partners in Zorg  gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Partners in Zorg  maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Partners in Zorg  vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Partners in Zorg  zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Partners in Zorg  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 1. Bewaartermijnen

 

 1. Sollicitanten

Partners in Zorg  gaat als volgt om met sollicitaties. Partners in Zorg  bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Partners in Zorg  om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Partners in Zorg  de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Partners in Zorg  uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

 

 1. Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

 1. Diensten

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw dossier bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Wij houden hierbij wel altijd rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Indien de wettelijke bewaartermijnen verlangen dat wij gegevens langer bewaren, doen wij dat.

 

 1. Cameratoezicht

De camerabeelden worden na 10-14 werkdagen automatisch verwijderd. Deze beelden worden verwijderd als er in die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden. De camerabeelden worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en de richtlijn die hierbij wordt aangehouden is vier weken.

Indien op camerabeelden een incident waarneembaar is, worden deze tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld, bewaard. Hierbij houdt Partners in Zorg wel rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Indien camerabeelden in verband met onderzoek door politie moeten worden verstrekt, worden deze pas na overleg met de politie vernietigd.

 

Niet langer dan noodzakelijk

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Partners in Zorg  een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Partners in Zorg  de gegevens langer.

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Partners in Zorg  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@partnersinzorg.nl. Partners in Zorg  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– back-ups

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u

zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Beveiligd rapportagesysteem

– Beveiligde inlog

– Geheimhoudingsverklaring werknemers
– Protocollen

 

 

 1. Wijzigingen

Partners in Zorg  behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Contactgegevens

Partners in Zorg

’t Dorp 61a

5384 MB Heesch

 

Neem contact op met ons via:

Contactpersoon: Gemma van Casteren

E-mail: info@partnersinzorg.nl

Telefoon: 06 21 91 98 00